Privacyverklaring Slingeland Dierenartsen

Slingeland Dierenartsen,gevestigd aan Guldenweg 3, 7051HT Varsseveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Guldenweg 3, 7051HT Varsseveld

0315-395530/395535

www.slingelanddierenartsen.nl

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen via : info@slingelanddierenartsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slingeland Dierenartsenverwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slingelanddierenartsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slingeland Dierenartsenverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U kunt zich aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en servicegerichte informatie. Wilt u geen email meer van ons ontvangen? Informatie over het uitschrijven vindt u onder aan de nieuwsbrief of u kunt zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@slingelanddierenartsen.nl.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slingeland Dierenartsenbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Uw gegevens worden bewaard tot 20 jaar na het laatste contact met uw huisdier, tenzij uw huisdier langer in leven blijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slingeland Dierenartsen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Slingeland Dierenartsen  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slingeland Dierenartsen  gebruikt wel cookies of vergelijkbare technieken, maar alleen functionele voor het goed laten functioneren van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slingeland Dierenartsenen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij ons aan de balie. Hiervoor is het ‘aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of verwijdering van persoonsgegevens’ af te halen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te legitimeren aan de balie met een geldig legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek. Slingeland Dierenartsenwil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Slingeland Dierenartsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@slingelanddierenartsen.nl